Przewodnik as1

PRZEWODNIK Asystenta Szkoły (Asa) 1 

 

Dlaczego warto zostać Asystentem Szkoły w programie POWER?

Kim jest Asystent Szkoły?

Asystent Szkoły to osoba kompleksowo przeszkolona i przygotowana do wspierania szkół (głównie dyrekcji i grupy nauczycieli) w ich rozwoju, przede wszystkim w obszarze umiejętności związanych z procesem nauczania oraz planowania i wykorzystywania zadania edukacyjnego w kontekście nauczania umiejętności kluczowych. Asystenci Szkoły są szkoleni w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół (POWR.02.10.00-00-5006/17-00)"

Korzyści z bycia Asystentem Szkoły

Wypracowanie własnej drogi w tworzeniu nowej funkcji, zewnętrznego konsultanta, który wraz z dyrekcją i grupą nauczycieli (min. 3 osoby) tworzy diagnozę rozwojową szkoły, wynikający z niej plan działania skoncentrowany na poprawieniu nauczania w zakresie kształcenia wybranych kompetencji kluczowych oraz wspiera tę grupę nauczycieli w jego realizacji.

Ponadto udział w szkoleniach jest szansą zdobycia nowych kompetencji z zakresu oceniania kształtującego oraz  podstaw praktyk współpracy nauczycieli, takich jak analiza prac uczniów, obserwacja koleżeńska, ocenianie kształtujące oraz praktycznego ich wykorzystania w kontekście kształcenia kompetencji kluczowych. Dostęp do wiedzy w postaci profesjonalnego kursu

e-learningowego, nowoczesnych materiałów edukacyjnych oraz regionalnych przedmiotowych sieci Asów. Wsparcie mentora, konsultacje z coachem i superwizje.

Możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności związanych z obszarami:

 • ICT
 • matematyczno-przyrodniczymi
 • języków obcych
 • nauczania eksperymentalnego
 • właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej)
 • metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Korzyści dla szkół

Szkoły/przedszkola/placówki zostaną objęte około siedmiomiesięcznym wspomaganiem, w celu wypracowania i wdrożenia zindywidualizowanego programu rozwoju szkoły. Program rozwoju ułatwi szkołom zastosowanie na lekcjach zadań edukacyjnych rozwijających wybrane kompetencje kluczowe.

 

Kto może zostać Asystentem Szkoły?

Asem może zostać każdy, kto spełnia co najmniej jeden poniższych warunków:

 • jest pracownikiem/pracowniczką publicznej lub niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli,
 • jest pracownikiem/pracowniczką publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej,
 • jest pracownikiem/pracowniczką biblioteki pedagogicznej,
 • jest doradcą metodycznym/ doradczynią metodyczną,
 • jest trenerem/trenerką  (osobą świadczącą usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty i mam potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z wymienionych instytucji wspomagania (BP, PDN, PPP),
 • jest trenerem/trenerką (osobą świadczącą usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, i deklaruje nawiązanie współpracy, z co najmniej jedna z wymienionych instytucji wspomagania (BP, PDN, PPP).

Przystępując do projektu, As zobowiązuje się do objęcia wspomaganiem co najmniej trzech szkół/przedszkoli/placówek, udziału w minimum 85% spotkań stacjonarnych, zaliczenia kursu e-learningowego, uczestnictwa w monitoringu projektu oraz wypełnienia niezbędnych ankiet, formularzy i list obecności.

Ponadto Asystent Szkoły nie może uczestniczyć jednocześnie w innym projekcie w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16 lub projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.

 

Kolejne kroki w projekcie AS1:

Działania i terminy:

Rekrutacja i podpisanie umów o współpracy (ODN – AS – wspomagana szkoła);

Letnie szkolenie dla Asów28-30 czerwca 2017 albo 21-23 sierpnia 2017 r., Warszawa lub okolice;

Zimowe szkolenie dla Asów – listopad/grudzień 2017 r., Warszawa lub okolice;

5 dni warsztatów stacjonarnych w wybranych placówkach doskonalenia nauczycieli – wrzesień-listopad 2017;

Podjęcie współpracy z min. trzema szkołami  przez około 7 miesięcy, w okresie 2017-2018

Kurs e-learningowy – kurs realizowany równolegle do procesu wspomagania pierwszej szkoły, początek: wrzesień 2017, koniec: grudzień 2017 (kurs składa się z 4 modułów);

Indywidualne wsparcie mentora i konsultanta – od września 2017 przez cały okres realizacji wspomagania szkół.

Sieci współpracy - od 2018 roku do końca realizacji projektu będą organizowane sieci współpracy mające na celu doskonalenie zadań edukacyjncych. 

 

Współpraca ze szkołami

As sam wybiera szkoły, które chce objąć wspomaganiem. As może objąć wspomaganiem szkołę, w której pracuje. Do projektu kwalifikują się szkoły/przedszkola/placówki, z wyjątkiem tych przeznaczonych do wygaszenia. Na podstawie zdobytej na szkoleniach i kursie e-learningowym wiedzy, As stworzy indywidualne plany rozwoju dla szkół, które obejmie wspomaganiem.

Rekomendujemy podjęcie współpracy ze szkołami znajdującymi się w pobliżu miejsca zamieszkania. Na wniosek Asa CEO może pomóc w znalezieniu szkół chętnych do współpracy.

 

Prawa i obowiązki Asa:

Prawa:

 • Dostęp do bezpłatnych szkoleń i materiałów edukacyjnych;
 • Dostęp do profesjonalnego kursu e-learningowego;
 • Wsparcie mentora;
 • Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i  udziału w projekcie.

Obowiązki:

 • Udział w co najmniej 85 % zajęć szkoleniowych;
 • Ukończenie czterech modułów kursu e-learningowego;
 • Udział w sieciach przedmiotowych; 
 • Zawarcie umowy z CEO oraz umów z min. trzema szkołami objętymi wsparciem;
 • Objęcie min. trzech szkół około siedmiomiesięcznym wspomaganiem na podstawie zindywidualizowanego planu rozwoju szkoły.  

 

Rekrutacja:

Uczestników do projektu zgłaszają wybrane Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli (partnerzy projektu).

W dniach 14-25 czerwca 2017 r. odbędzie się również otwarta rekrutacja. Aby wziąć w niej udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony w zakładce Rekrutacja AS1

Ewentualne wątpliwości i pytania związane z uczestnictwem w programie mogą Państwo kierować do swoich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli lub Anny Mitury z Centrum Edukacji Obywatelskiej (anna.mitura@ceo.org.pl).

Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!